www.klusjesboot.nl

Algemene voorwaarden

KLUSJESBOOT.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AL ONZE DIENSTEN.

ALGEMEEN/AANSPRAKELIJKHEID

De algemene voorwaarden van Klusjesboot.nl, hierna te noemen KB

 1. KB heeft o.a. als doel booteigenaren/bezitters/opdrachtgevers, hierna te noemen BE, te helpen met het vaarklaar maken van hun boot in brede zin (bijvoorbeeld hozen, bergen, takelen, reparatie, onderhoud en slepen). Daarnaast worden ook andere diensten en producten aangeboden in, op en om het water aan (woon) booteigenaren/bezitters/opdrachtgevers en andere particulieren of rechtspersonen, hierna ook te noemen BE.

 1. BE dient aan te kunnen tonen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is of dat hij/zij als gemachtigde mag optreden.

 1. BE dient deugdelijk verzekerd te zijn voor het object waaraan werkzaamheden verricht dienen te worden.

 1. KB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van haar werkzaamheden.

5. Het legen van boten geschiedt volgens het binnenvaartregelement en de Wrakken Wet.
Vervuild water (zoals olie/diesel en andere chemische substanties) wordt in principe niet gehoosd. Tegen vooraf besproken meerprijs kan dit eventueel worden afgevoerd.

 1. KB is niet aansprakelijk voor vuil en/of vervuiling dat ontstaat tijdens de werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het weglekken van olie in oppervlaktewater, deze verantwoordelijkheid lig bij BE.

 1. Eventueel vuil en dergelijke wordt niet weggebracht maar blijft aan boord.

8. Gezonken schepen worden uitsluitend geborgen in overeenstemming met de dienst Binnenwater Beheer Amsterdam.

 1. Het gevolg van (bestaande)lekkage onder de waterlijn tijdens werkzaamheden aan de boot is voor rekening van BE. KB accepteert ook geen aansprakelijkheid bij zinken door een lek boven de waterlijn

 1. De aansprakelijkheid van KB beperkt zich maximaal tot het bedrag van de overeengekomen aangenomen som voor haar werkzaamheden.

 1. Bij afwezigheid van de BE en bij aanvang van de werkzaamheden gaan automatisch de algemene voorwaarden van KB in werking.

12  Persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

ANNULERING

 1. KB behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden te annuleren of in goed overleg met BE naar een andere datum te verplaatsen.

BE kan 24 uur voor aanvang van de opdracht, deze zonder kosten annuleren indien deze betrekking heeft op hozen, bergen, slepen of takelen. Bij annulering door BE binnen 24 uur wordt E 50,00 aan planningskosten in rekening gebracht.

KB kan tijdens of voor aanvang van de werkzaamheden tot het inzicht komen dat werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. KB houdt zich dan het recht voor om af te zien van de opdracht. Er worden dan geen kosten berekend indien de vooraf door BE verstrekte informatie juist blijkt.

OFFERTES

14. Offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken na offertedatum en zijn geheel vrijblijvend.

Acceptatie van een offerte door BE is bindend en de uitvoering wordt in goed overleg gepland.

Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden).

BETALING

 1. Betalingen dienen uitsluitend direct contant voldaan te worden. Indien voor aanvang van de werkzaamheden bij uitzondering is bepaald dat betaling op rekening mag, dient het overeengekomen bedrag per bank binnen 2 weken na aanvang werkzaamheden of factuurdatum voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.

Bij te late betaling kan KB extra kosten in rekening brengen.

KB behoudt zich het recht voor om retentierecht toe te passen op het object waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.

Voornaam BE:

Achternaam BE:

Naam en/of registratie vaartuig:

Ligplaats vaartuig:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Legitimatie:

Datum: Handtekening BE:

Handtekening KB: